Με μικρό έλλειμμα έκλεισε το 2018 στο δήμο Νάουσας - Βαρύς καταλογισμός σε τέσσερις της ΚΕΠΑΠ του 2010-2011

Με μικρό έλλειμμα έκλεισε το 2018 στον Δήμο Νάουσας. Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, κατά την συζήτηση του ισολογισμού - απολογισμού χρήσης του 2018, ο ορκωτός λογιστής κ. Τσαμούλος, τα έσοδα του δήμου ήταν 12.787.622 ευρώ ενώ τα έξοδα 12.809.674 ευρώ και ζημιά 22.052 ευρώ προ φόρων (120.000 ευρώ μετά φόρων).

Όσον αφορά τον ισολογισμό, το ύψος του ήταν 84.99.500 ευρώ.

Επίσης, ο ορκωτός λογιστής έκανε γνωστό ότι σε τέσσερα μέλη της διοίκησης της ΚΕΠΑΠ, την περίοδο 2010 - 2011, έχει καταλογιστεί ποσό 861.000 ευρώ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο.