Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας - Τι θα συζητήσει

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας θα γίνει στις 16-9-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Έγκριση ή μη των υπ’ αριθ. 24, 25 και 26/2019 αποφάσεων του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο» Βέροιας

Ορισμός κοινωνικών φορέων για τη συμμετοχή εκπροσώπων τους στα Δ/κά Συμβούλια Δημοτικών Επιχειρήσεων

Ορισμός κοινωνικών φορέων για τη συμμετοχή εκπροσώπων τους στις επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου

Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Ορισμός μελών και συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής της Τράπεζας Αίματος Δήμου Βέροιας

Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου του Δήμου στην επιτροπή παροχής εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα,  οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ορισμός α) πολιτικού υπευθύνου, β) συντονιστή και γ) μελών συντονιστικής επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος «Υγιείς Πόλεις» του Π.Ο.Υ.

Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου

Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Φαρμακείου

Ορισμός ενός συμβούλου και του οικείου Προέδρου ή Εκπροσώπου Κοινότητας με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή καθορισμού τιμήματος των προς εκποίηση δημοτικών ακινήτων

Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 201 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.).

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Αστική Εταιρία με την επωνυμία «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ημαθίας «ΠΡΟΣΒΑΣΗ».

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δ/κό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CITIESNET».

Έγκριση ή μη καθορισμού ετήσιας επιχορήγησης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου» Δήμου Βέροιας, για το έτος 2020

Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (10η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2019.

Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (11η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2019.

Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης της πράξης «Ανάπλαση πλατείας Μακροχωρίου» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης της πράξης «Συντήρηση-επισκευή-αναβάθμιση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Νικομήδειας για δημιουργία εκθετηρίου τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης της πράξης «Κατασκευή μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Αγίου Γεωργίου» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 75/2019 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας), β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης

Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 299/2019 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης α) δέσμευσης του Δ.Σ. για ενίσχυση κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2019 για την κάλυψη της δαπάνης «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δ. Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 24-5-2019 ως 21/12/2019», β) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας, Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.) και Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και δ) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης

Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 300/2019 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης α) υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων στους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», β) υποβολής της πρότασης από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό του Δήμου Βέροιας, γ) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας και Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, δ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου και ε) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης

Έγκριση ή μη Α) τροποποίησης της υπ’ αριθ. 3/2017 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α) υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου και γ) ορισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχου και Β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

Έγκριση ή μη μετονομασίας οδού της πόλης Βέροιας σε οδό 19ης Μαΐου

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίου στον κεντρικό δρόμο Σφηκιάς»

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας»

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βεργίνας».

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος».

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε.»

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος»

Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων»

Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2017)»

Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση γέφυρας τάφρου Α5 περιοχή Κουλούρας»

Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις οδοποιίας εντός των οικ. Δ.Ε. Μακεδονίδος»

Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας»

Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε. (2017)»

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην Κυψέλη»

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος»

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της 1ης Φάσης της μελέτης «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα Χαράδρας»

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας προμήθειας εξυπηρετητή (Server), σκληρών δίσκων, εγκατάσταση, παραμετροποίηση server και μετάπτωσης δεδομένων

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων XEROX».

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων RICOH».

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Διοργάνωση εκπαιδευτικού συνεδρίου»

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας συντήρησης-υποστήριξης του πακέτου λογισμικού ACE ERP eCM

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών της Β΄ Φάσης της υπηρεσίας «Υποστήριξη του Δήμου Βέροιας ως ενδιάμεσου φορέα της ΣΒΑΑ Βέροιας»

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για το χρονικό διάστημα από 1/2/2019 ως 14/3/2019.

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για το χρονικό διάστημα από 15/3/2019 ως 8/4/2019.

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για το χρονικό διάστημα από 9/4/2019 ως 30/5/2019.

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για το χρονικό διάστημα από 31/5/2019 ως 30/7/2019

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α»

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α»

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α»

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α»

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία ταφής, εκταφής κλπ. στα Δημοτικά Κοιμητήρια Βέροιας»

Έγκριση ή μη α) διοργάνωσης εκδηλώσεων και β) προγράμματος εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας

Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας διενέργειας τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων στην Α.Μαστρογιαννίδου

Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή πλανοδίου εμπορίου στον Α.Ζησόπουλο

Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στις εορταστικές εκδηλώσεις για την «Ημέρα της πόλης» του αδελφοποιημένου  Δήμου Ούζιτσε Σερβίας

Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης ενημερωτικής εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με τον ΣΟΦΨΥ Ημαθίας και β) παραχώρησης της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου

Επί αιτήματος της Περιφερειακής Εφορείας Κεντρικής Μακεδονίας του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για την παραχώρηση της χρήσης του πάρκου Ελιάς

Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα

Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη

Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη