Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 9η του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με μοναδικό θέμα συζήτησης «Έγκριση ή μη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018. Απολογισμός, Ισολογισμός – αποτελέσματα χρήσης και εκθέσεις ελέγχου ορκωτών λογιστών». Επίσης, την ίδια ημέρα και ώρα 19.30 θα ακολουθήσει 2η συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

θέμα

1

18η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2019 (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Καθαριότητας

θέμα

2

19η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

θέμα

3

Έγκριση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Καθαριότητας

θέμα

4

Αποδοχή ή μη της υπ αρ. πρωτ. 42256/3-6-2019 πρόσκλησης Χ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων». ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» του Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολή ή μη της αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητισμού

θέμα

5

Αποδοχή ή μη της υπ αρ. πρωτ. 83448/22-11-2019 επιχορήγησης στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» του Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολή ή μη αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Εισηγητής: Δήμαρχος

θέμα

6

Αποδοχή ή μη της υπ αρ. πρωτ. 29816/18-04-2019 πρόσκλησης VIII ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» του Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολή ή μη της αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Καθαριότητας

θέμα

7

Απόφαση για τη Συμμετοχή του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας ως νέοΤακτικό Μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη και έγκριση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής.

Εισηγητής: Δήμαρχος

θέμα

8

Εκλογή αντιπροσώπων στον ΣΔΙΠΕ για την τετραετία 01/09/2019-31/12/2023, σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων), τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») και του Ν. 4623/2019 (Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών κλπ.)

Εισηγητής: Δήμαρχος

θέμα

9

Αποδοχή  επιχορήγησης για εκλογική αποζημίωση  Βουλευτικών Εκλογών  7/7/2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ.

θέμα

10

Αποδοχή  επιχορήγησης λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων Δ’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ.

θέμα

11

Υποχρεωτικές συναλλαγές  των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης  μέσω του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ.

θέμα

12

Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητισμού

θέμα

13

Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων για στέγαση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητισμού

θέμα

14

«Υλοποίηση προγράμματος περισυλλογής εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)  του Δήμου Νάουσας με αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης οχημάτων και εγκεκριμένο συνεργάτη της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας.

θέμα

15

Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (ΥΠΠΟΑ - ΓΓΑ) και του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας  για το έργο "Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδων Τ.Κ. Κοπανού, Ροδοχωρίου" ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Καθαριότητας

θέμα

16

Αίτηση του κου Καρατσιώλη Αργυρίου για μεταφορά θέσης φορτοεκφόρτωσης έμπροσθεν του καταστήματός του.

Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

θέμα

17

Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του νεκροταφείου (αρ. απόφασης 198/76) για συμπλήρωση δύο (2) παραγράφων στο άρθρο 16 και μια (1) παράγραφος στο άρθρο 2.

Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

θέμα

18

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 438/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκσκαφής ανεύρεσης κρυμμένου θησαυρού στην περιοχή Παλιοχώρι του Δημοτικού δάσους Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας.

θέμα

19

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών που ενσωματώνονται τα έργα του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.               

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Καθαριότητας